Els Drets Humans a la Ciutat

La Diputació de Barcelona va crear l'any 2003 la Xarxa de Pobles i Ciutats dels Drets Humans amb l'objectiu de difondre la Carta entre els municipis de la província i donar suport als ajuntaments en les seves polítiques públiques de defensa i garantia dels drets humans, fent realitat la democràcia de proximitat.

Els ajuntaments signataris de la Carta, estan compromesos amb la construcció d'un municipi basat en la cultura dels drets humans com a forma de convivència i organització política. Perquè finalment, el lloc on vivim és on s'exerciten o es vulneren els drets.

La construcció d'un nou concepte de ciutadania inclusiu és un treball compartit entre els governs locals i el conjunt de la població. 

Vilafranca del Penedès va acollir del 29 de març al 15 d'abril de 2007 l'exposició itinerant "Els drets humans a la ciutat". Aquesta exposició vol generar una reflexió entre la ciutadania al voltant de la ciutat com a espai de convivència entre iguals, de la ciutadania com a figura de la qual emanen els drets fonamentals, drets que han de poder-se exercir en el marc físic de la ciutat amb l'acció decidida dels seus governs. 

L'exposició és un producte que, juntament amb un joc de gran format i un pòster, conformen un conjunt de recursos que el Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona– Secretaria tècnica de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans - ofereix als ajuntaments i altres ens locals per posar en marxa campanyes de difusió i sensibilització a la ciutadania sobre els principis recollits a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 

Els continguts de la Carta es traslladen a la pràctica diària dels pobles i ciutats, posant de manifest la manera en què l'exercici d'aquests drets és fa realitat i la contribució i compromís dels ajuntaments en fer-ho possible.

Principis de la Carta europea^

 • El principi de proximitat: la ciutat és de tothom. Totes les persones hem de poder viure amb dignitat a la nostra ciutat.
   
 • El principi de no discriminació i igualtat: totes les persones som iguals a la ciutat. Tothom té els mateixos drets i deures a la ciutat. Grans i petits, homes i dones, gent d'aquí i d'allà.
   
 • El dret a uns serveis públics de protecció social transparents i eficaços: accés als serveis públics. A la ciutat tothom ha de poder accedir als parcs, biblioteques, centres d'atenció primària, transports públics, etc.
   
 • La protecció dels col.lectius vulnerables: tenir cura de tothom. L'ajuntament vetlla per les persones que necessiten més atenció, com ara la gent gran, els infants i les persones nouvingudes o amb discapacitats.
   
 • La protecció de la vida privada i familiar: ajudar a les famílies. Les famílies han de rebre els ajuts necessaris perquè no els falti res.
   
 • La ciutat com a projecte educatiu: aprendre. Tots els nens i nenes, i també els adults que vulguin, han de poder anar a escola.
   
 • La protecció del medi ambient: un entorn saludable. Reciclem i estalviem energia per reduir la contaminació i tenir una ciutat més neta.
   
 • El dret a la participació política de tots els habitants: tothom ha de poder decidir. Els ciutadans i les ciutadanes hem de poder escollir com volem que sigui la nostra ciutat i el nostre ajuntament.
   
 • La cooperació municipal internacional i la solidaritat: ajudar-nos els una las altres. Els ciutadans i les ciutadanes hem de ser solidaris entre nosaltres i amb la gent d'altres països.
   
 • Els mecanismes de garantia per la salvaguarda dels drets: garantir que es compleixen tots aquests drets. Si aquests drets a la ciutat no es respecten, els ciutadans i les ciutadanes ho poden reclamar al nostre ajuntament.
Accessibilitat